Blockchain 101 Tập 11 – Tại sao chúng ta vẫn chưa đào hết Bitcoin

64

Để đảm bảo tính bền vững, hệ thống Bitcoin tự điều chỉnh độ khó cho việc khai thác. Cứ mỗi 10 phút, những thợ đào hoàn tất giải quyết một bài toán phức tạp để tạo ra block tiếp theo cho phần thưởng Bitcoin.

Nếu sức mạnh xử lý của hệ thống Bitcoin tiếp tục tăng, chúng ta sẽ khai thác hết Bitcoin rất nhanh chóng. Để duy trì tỷ lệ tạo ra block mới với 10 phút 1 lần, Satoshi Nakamoto đã thiết kế hệ thống để điều chỉnh độ khó khai thác mỗi 2 tuần, mỗi 2016 block.

Như vậy, độ khó được điều chỉnh sẽ giữ tỷ lệ tạo ra block mới ở khung thời gian kỳ vọng là 10 phút. Hiện tại, độ khó được thiết lập ở mức 480PH/s, khó hơn khoảng 68 tỷ lần so với khai thác genesis block ban đầu.

Điều này có nghĩa là dựa trên sức mạnh tính toán hiện tại, tất cả các thợ đào cần thực hiện 300 nghìn tỷ tỷ (3*10^23) hash mới có thể tìm ra câu trả lời chính xác để đào block mới.

BẢN GỐC

For sustainability, the Bitcoin network adjusts its mining difficulty. Every 10 minutes, miners compete to solve a complex math problem to create the next block for Bitcoin rewards.

If the processing power of the Bitcoin network keeps increasing, we will finish mining all Bitcoins in no time. To maintain the rate of new block generation at once every 10 minutes, Satoshi Nakamoto has designed the system to adjust the mining difficulty every two weeks, every 2016 blocks.

As such, the adjusted difficulty will keep the new block generation rate at the expected time frame of 10 minutes. Currently, the difficulty is set at 480PH/s, about 68 billion times harder than mining the genesis block. That means, based on the current computing power, all miners need to perform 300 sextillion(3*10^23)hashes to find the right answer to mine the new block.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here